Seneste nyt

Her på siden kan du se alle de forskellige nyheder der tikker ind hos os som tiden går. Vi vil rigtig gerne give jer en mulighed for at kunne følge med i nyheder fra rundt om i verden, så derfor har vi valgt have dem stående her på siden.
Du kan altid se de to seneste nyheder nederst på siden. Hvis du vil se ældre nyheder, er det herinde det foregår.

Trofæmåling 2021

 

På grund af Covid-19, og usikkerheden omkring afholdelse af faste arrangementer,

så opmåler vi end til videre trofæer individuelt, så kontakt os, så kan vi aftale et

tidspunkt hvor i kan komme forbi og få opmålt jeres trofæer.  

 

 
Information til fjervildterhvervet om øget risiko for introduktion af fugleinfluenza ved indførsel af fasaner

 

Der er siden den 31. december 2019 konstateret flere tilfælde af den alvorlige type fugleinfluenza H5N8 i fjerkræbesætninger i Polen, Slovakiet, Ungarn, Rumænien, Tjekkiet, Ukraine, Tyskland og senest Bulgarien. Sygdommen er desuden fundet i to vilde fugle i hhv. Polen og Tyskland.

Fødevarestyrelsen har den 14. februar udsendt en ny trusselsvurdering, hvor det vurderes at de spredte udbrud af fugleinfluenza i fjerkræ i flere lande kan skyldes en mere udbredt infektion i de vilde fugle i Central- og Østeuropa. En sådan situation vil øge smittepresset mod særligt udendørs produktion af fjerkræ som f.eks. fasaner og agerhøns i områderne.

Den aktuelle type fugleinfluenza vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være farlig for mennesker.

Læs den seneste trusselsvurdering her

 

Hvorfor er der øget risiko for smitte med højpatogen fugleinfluenza i Danmark?

 

Der indføres hvert år et stort antal fasaner til Danmark fra Østeuropa, og der er der- for en risiko for, at disse fugle kan være smittet med fugleinfluenza i besætningen i oprindelseslandet inden de afsendes til Danmark. Fjervildt skal være testet for fugle- influenza og skal synes af en dyrlæge, inden det lovligt kan udføres til Danmark. Er opdrættet blevet smittet med fugleinfluenza umiddelbart inden det afsendes, er det ikke sikkert at dyrene har udviklet erkendelige symptomer – uagtet at de er smittet, og de udgør derfor en smittefare for danske besætninger efter ankomsten til Danmark.

Alt fjervildt, der indføres til Danmark fra andre lande, skal være ledsaget af et gyldigt sundhedscertifikat. Indførsel og modtagelse af fjervildt fra andre lande, uden at dette er ledsaget af et sundhedscertifikat, er strengt forbudt.

Al flytning af fjervildt mellem danske besætninger kræver, at dyrene er ledsaget af en informationsskrivelse, der skal oplyse om, at afsenderbesætningen er testet fri for fugleinfluenza.

Får vi udbrud af højpatogen fugleinfluenza her i landet mister Danmark sin status som fri for fugleinfluenza og bliver pålagt en række handelsrestriktioner med store tab til følge for hele fjerkræsektoren og tilknyttede erhverv. Desuden er der risiko for, at sygdommen spreder sig både i tamfjerkræ og til de vilde fugle, hvilket yderligere forstærker konsekvenserne.

 

Må jeg indføre fjervildt fra EU lande med udbrud?

 

Ja, det må du gerne, men du bør være ekstra opmærksom på, hvorfra du henter fjer- vildtet. Hver gang, der er et udbrud af højpatogen fugleinfluenza i en besætning oprettes der en 10 km zone rundt om udbrudsbesætningen. Der må ikke afsendes fjer- vildt til Danmark fra en sådan zone. Fødevarestyrelsen vil derfor bede dig om at sikre, at du ikke modtager fjervildt fra en udbrudszone. Dette kan f.eks. gøres ved at kontakte din leverandør i afsendelseslandet og få oplyst, om vedkommende ligger i en zone. Vær ekstra opmærksom på rengøring og desinfektion af kasser og køretøj efter transporten samt på sygdomstegn i fjervildtet, også selvom du ikke har kørt i en zone.

Husk at du skal forhåndsanmelde indførsel af fjervildtet til Fødevarestyrelsen. Anmeldelsen skal ske senest én arbejdsdag før forventet ankomst. (Se detaljerede regler for indførsel af fjervildt nedenfor).

 

Husk din anmeldepligt ved mistanke om fugleinfluenza

 

Du har pligt til at kontakte en dyrlæge, hvis der hos dit fjervildt opstår symptomer på fugleinfluenza. Det kan f.eks. være øget dødelighed, ophørt æglægning, luftvejssymptomer, øjenbetændelse med tåreflåd, betændelse i hovedets hulrum, diarré og eventuelt væskeansamlinger samt blåfarvning af huden, især i hovedet.

Tidlige tegn på smitte kan være appetitløshed, nedsat drikkelyst og forholdsvis lille dødelighed. Men sygdommen kan også pludselig optræde i en flok, hvor mange fugle dør, enten uden forvarsel eller med minimale tegn på nedstemthed, appetitløshed, pjusket fjerdragt og feber.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollecti-onDocuments/Dyresundhed/Fugleinfluenza/AI%20Faktaark,%20Til%20fjerkrae-producenter,%20saadan%20beskytter%20du%20dig%20mod%20fugleinfluenza.pdf  kan du finde mere informationer om, hvordan du som fjerkræejer skal forholde dig ved mistanke om sygdom i dit fjerkræ.

 

Husk smittebeskyttelse – obligatoriske krav

 

Som fjerkræejer (gælder også fjervildt) skal du være opmærksom på, at der findes en række obligatoriske krav til smittebeskyttelse, der altid skal overholde for at forebygge smitte med fugleinfluenza. Reglerne gælder også for hobbyfjerkræ.

De vigtigste oplistes her:

 • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle.
 • Ved opdræt eller hold af ænder eller gæs må disse dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab.
 • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab må ikke få vand fra overfladevandreservoirer (f.eks. fra søer eller åer) – herunder opsamlet regnvand.
 • Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle har adgang til, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.

Yderligere information kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forebyggende-beskyttelsesfor-anstaltninger-mod-fugleinfluenza.aspx

 

Sådan er reglerne for samhandel med fjervildt

 

Indførsel af fjervildt fra andre lande kræver at:

 • Fjervildtet skal være undersøgt for bl.a. fugleinfluenza i afsenderlandet.
 • Den person, der indfører fjervildt, er registret hos Fødevarestyrelsen som importør af den pågældende dyreart/-kategori fra det pågældende land. Se mere på:http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Si- der/Saadan-bliver-du-registreret-som-importoer-eller-eksportoer-af-le- vende-dyr-nonfood-og-avlsmateriale.aspx
 • Enhver indførsel af fjervildt skal forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen se- nest én arbejdsdag før forventet ankomst
 • Fjervildtet er kontrolleret i afsenderlandet af en embedsdyrlæge, der har ud- fyldt og udstedt et sundhedscertifikat, der skal ledsage dyrene under hele rejsen
 • Sendingen er ledsaget af et korrekt udfyldt sundhedscertifikat over bl.a. krav til dyrenes sundhedstilstand, afgangssted, dyrenes endelige bestemmelses- sted samt dyrenes samlede forsendelsestid
 • Der føres optegnelser over samtlige leveringer med angivelse af bl.a. hvem, der har modtaget fjervildtet
 • Den originale version af sundhedscertifikatet skal gemmes i mindst 5 år og kunne forevises myndighederne

 

Regler for omsætning af fjervildt, der ikke udsættes direkte efter indførslen

 

Personer og fjervildtopdrættere, der omsætter fjervildt i Danmark, skal:

1)Fra fasaner, agerhøns, stenhøns og rødhøns udtages og testes 10 blodprøver.

2)Fra gråænder udtages og testes 20 blodprøver. Prøveresultaterne gælder for besætningen i op til 2måneder.

 • Sikre at fjervildt ved omsætning er ledsaget af en informationsskrivelse, der oplyser, at fjervildtbesætningen er testet negativ for fugleinfluenza inden for de seneste 2 måneder1. Informationsskrivelsen fremgår af bilag 3 i ovenstående bekendtgørelse.
 • Er du i tillæg opdrætter af fjervildt (opdræt af mere end 100 stk. fjervildt år- ligt) skal dit fjervildt testes jf. afsnittet ”opdrættet fjervildt” i bilag 1 i ovenstående bekendtgørelse.

Læs mere om prøvetagning og indsendelse af prøver her: https://www.foedevaresty-relsen.dk/Leksikon/Sider/Overvågning-af-fugleinfluenza-i-fjerkræ-og-opdrættet-fjervildt.aspx

 

Regler om udsætning af fjervildt:

 

Personer, der udsætter fjervildt i naturen, skal:

 • Føre optegnelser over udsætningen, herunder dato, sted, samt antal og art af udsatte fugle
 • Opbevare optegnelserne i mindst 2 år og kunne forevise disse for myndighederne.
 • Hvis fjervildtet kommer direkte fra udlandet: opbevare den originale version af sundhedscertifikatet, der har ledsaget sendingen til deres endelige bestemmelsessted (stedet for udsætning), og kunne forevise dette for myndighederne vedkontrol.
 • Være opmærksom på, at der også er regler for, hvor der må udsættes fjervildt. Disse regler sorterer under Naturstyrelsen.

 

Regler om transport af fjervildt

 

Personer eller virksomheder, der transporterer fjervildt, hvor transporten er del af en økonomisk virksomhed, skal:

 • Rengøre og desinficere transportmidlet mellem hver transport
 • Føre optegnelser over dato og sted for ovenstående rengøring og desinfektion

1 Gælder for besætninger der har mere end 100 fugle på tidspunktet for omsætningen

 

Læs mere om fugleinfluenza her

 

 

 

 

Med venlig hilsen

Fødevarestyrelsen

 

Her finder du den nye bekendtgørelse omkring udsætning af vildt som er trådt i kraft den 1 jan 2018. Klik her for at se hele bekendtgørelse.

 

 

Så er vi i gang med Juletræshøsten i 2015

De første træer er ved at blive nettet og på vej til Italien.

 

 

 

Vi har lige nu noget meget flot Nordmannsgran til salg.

Vi har store dekorationsgrene af meget flot gran.

Levering inden for en uge, det bliver først klippet når der er kunder.

 

 

Så har vi lige fået plantet 8500 stk juletræer, det er anden gang at vi planter på det stykke jord, og håber at resultatet bliver lige så godt som første gang, der går nu ca. 7 år før vi kan begynde at sælge af dem.

 

 

Det er nu du skal til at samle dine fasaner sammen i de områder hvor du vil jage dem. Det er vigtigt ikke at fodre alt for mange steder, samt overfodre. fuglene skal æde op hver dag, du kan fodre med hvede og majs til fasaner, en fuldvoksen fasan skal bruge ca. 60 gr. foder pr. dag

 

Du kan altid finde os...

Find frem til via navigationen – klik på knappen herunder…